BASISONDERWIJS../Basisonderwijs/Kerndoelen.html

VOORTGEZET ONDERWIJS

SPECIAAL ONDERWIJS../Speciaal_Onderwijs/Algemeen.html
 

workshops voor kinderen, samba salad, schoolvoorstellingen, kindermuziek, jeugdmuziek, kinderconcerten, workshops op school, zing in school, school op stelten, schoolmuziek, muziekeducatie, schoolprojecten, zang, dans, muziek, percussie, kinderliedjes, samba, liedjes schrijven, dansen op school, schoolfeest, zingen en dansen op school, kinderen maken muziek, muziek telt, kunsteducatie voor kinderen, cultuureducatie voor het onderwijs, jeugdconcerten, kinderconcerten, kindermuziek.com, Samba Salad, kinderen maken muziek, workshops voor voortgezet en speciaal onderwijs, workshops voor het basisonderwijs, muziekeducatie voor de jeugd.

Kerndoelen voortgezet onderwijs

De projecten van Mijn School Swingt sluiten aan bij de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waarop de scholen zich richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod en zijn te vinden bij het hoofdstuk F "Kunst en Cultuur":

Met de vijf kerndoelen voor het onderdeel kunst en cultuur wordt het gemeenschappelijke en het gelijkwaardige van de verschillende kunstzinnige disciplines benadrukt. Doel is een brede oriëntatie op kunst en cultuur. Deze kerndoelen geven ook variatie in activiteiten aan: eigen werk maken en presenteren, andermans werk ervaren en plaatsen, verslag doen van activiteiten, en reflecteren op eigen en andermans werk.

48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.

51. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars.

In al onze projecten en workshops is er behalve ruimte voor het aanleren van bepaalde vaardigheden ook aandacht  om hun eigen beelden en ideeën om te zetten  in zang, dans muziek en/of theater. In de eindpresentatie laten de leerlingen het resultaat aan elkaar zien in een echte voorstelling. Elke groep werkt vanuit een land of cultuur en leert daar de dans en muziek van kennen. Tijdens de eindpresentatie zien de leerlingen verschillende vormen van wereldmuziek, dans en theater.

Algemene informatie

Voorafgaand ontvangt de school van ons een draaiboek. Hierin staat een uitgebreide inhoudelijke en organisatorische beschrijving van het verloop van de dag.

Tijdens de projectdag volgt elke groep één of twee workshops van onze docenten. De resterende tijd kunnen de groepsleerkrachten en hun leerlingen aanvullen met het zelf bedenken en maken van kostuums, decor of een muziekinstrument. Het is ook mogelijk het thema of de activiteit te verdiepen met achtergrondinformatie over de betreffende cultuur. Denk hierbij aan wereldoriëntatie, Nederlandse en/of Engelse taal.

De workshops vinden meestal plaats in het ruim gemaakte of leeggeruimde klaslokalen. Wij zorgen voor geluidsapparatuur. Per discipline staat beschreven wat de specifieke benodigdheden zijn. Bij ‘Schrijf je eigen lied’ bijvoorbeeld maken wij gebruik van digibord, flipover of traditioneel schoolbord en bij dans vragen wij om makkelijk zittende kleding en geschikt schoeisel.

Het project wordt afgesloten met een feestelijke presentatie van alle deelnemende leerlingen, waarvoor ouders en andere belangstellenden kunnen worden uitgenodigd.
Voor de eindpresentatie is een grotere ruimte nodig, zoals een gymzaal. In overleg kan het hele gebeuren naar buiten geplaatst worden.

‘Hallo WERELD’

Het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen staat tijdens de

kinderboekenweek 2012 centraal onder het motto "Hallo wereld!".

 Een prachtige combinatie met één van onze projecten.!


De kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober 2012.

‘SCHOOL OP STELTEN’

Veel basisscholen, buurt- en wijkcentra hebben inmiddels kunnen kennismaken met dit succesvolle project.


Samen met CliniClowns Nederland werd het project uitgevoerd op vele mytyl-,tyltylscholen, LZK- en scholen voor speciaal onderwijs. Lees verder op

de aparte site hiervoor...